مجموعه مستند قرآنی (اوست)

مجموعۀ توحیدی «اوست» سفریست از دنیای بیرون به سمت دنیای درون؛ که در آن با تمرکز بر آیات آفاقی قرآن کریم و تماشای جلوه‌های خداوند در جهان هستی به درون خود بازگشته و هر یک از این جلوه‌ها را در جهان درون خود جستجو می‌کنیم. این مجموعه گذر از آیات آفاقی قرآن کریم است به سمت آیات و نشانه‌های انفسی. قرار است بگردیم در سینه‌ خودمان و آیات قرآن را بیرون بکشیم. قرار است بیاموزیم چگونه باید به جهان نگاه کنیم که نام‌ها و صفات خداوند را در هر پدیده‌ای ببینیم و چگونه باید هریک از این جلوه‌ها را در درون خود کشف و فعال کنیم.