گزارش طرح همدلی

در زمانه‌ای هستیم که اندازۀ سفره‌ها به اندازۀ نیاز انسان‌ها نیست و بسیارند خانواده‌های کم درآمدی که چشم به آسمان دارند تا رزق‌شان را به دستان من و شما جاری کند. طرح همدلی حاصل تلاش ماست که به اندازۀ وسع ما و اعتماد شما بر این سفره‌های کوچک جاری می‌شود تا خانواده‌هایی هرچند کم، هرچند با فاصله اما شده یک شب آسوده‌تر باشند. در این کمک‌ها نهایت تلاش ما معطوف بر این نکته بوده که بتوانیم در کنار کمک‌های مالی عزت نفس این عزیزان را هم حفظ کنیم تا مبادا زخم تازه‌ای در زندگی نیازمندان ایجاد شود. این تصاویر گزارش عملکرد ما در چند فاز از این طرح است که جز با یاری شما ممکن نمی‌شد؛ که خداوند وسعت سفرۀ همدلی‌ها را به اندازۀ وسعت قلب‌های نشسته بر سفره می‌افزاید.